کنترل کیفی

نحوه انتخاب مواد اولیه و ترکیب آنها برای آلیاژ سازی براساس استانداردهای بین­ المللی صـورت پذیرفته و پس از آماده سازی جهت شارژ کوره اقدام می ­گردد. پس از عملیات ذوب، از مذاب به دست آمده نمونه گیری صورت گرفته و به آزمایشگاه ارسال و پس از آنالیز نمونه توسط دستگاه spectrometer، عملیات ریخته­ گری صورت می­ پذیرد. در نهایت واحد کنترل کیفیـت، محصولات ریخته­ گری شده را با معیارهای فنی برگرفته از استاندارد بین­ المللی کنترل و در صورت تطابق تایید می­ نماید.