آخرین مطالب

نوامبر 29, 2020

استاندارد c83600

استاندارد c83600به شرح ذیل می باشد c83600-
نوامبر 29, 2020

آلیاژ برنز چیست؟

مفرغ یا برنز، آلیاژی از مس و 12 تا 12.5 درصد قلع است. البته این ترکیبی است که به طور معمول در بیشتر آلیاژهای برنزی مشاهده […]

فسفربرنز

classic

3

date

DESC